Хамран сургах тойрог

Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2017 оны А/40 дугаар тушаалаар батлагдсан тус цэцэрлэ-гийн хамран сургах тойрог:

1.      13-р хороо 5,6,7,8,9,10,11,12-р хэсэг /Дүүргийн 375-606/                    АОС-1-135тоот 89, 90а, 90б, 90в, 90г, 119,119а,116, 40, 125,121, 127/1-127/8, 118, 92а, 92б, 99-р байрууд

  1. 14-р хороо 7-р хэсэг /1,2,3,4,5,6,7,8 9, нарны зам 51,253,58,60-р байр/